Grafički materijali i tisak 2

Nositelji kolegija: 
Dragčević Krešimir, pred. dr. sc.

Cilj predmeta je povezati znanja o tiskarskim procesima sa svrhom tehnološke optimalizacije generiranja željenih vizualnih rješenja pri projektiranju grafičkog proizvoda. Studenti će moći pri projektiranju grafičkog proizvoda predvidjeti moguće deformacije vizualnog rješenja ovisno o tehnici tiska, pri projektiranju grafičkog proizvoda samostalno odabrati tehniku tiska optimalnih vizualnih i tehnoloških karakteristika, pri projektiranju grafičkog proizvoda samostalno prilagoditi vizualne karakteristike proizvoda mogućnostima reprodukcije odabrane tehnike tiska, kombinirati stečena znanja u planiranju tehnološke izvedbe grafičkih proizvoda te procijeniti koja kombinacija tehnika tiska daje najbolje mogućnosti vizualnih rješenja uz kritičku analizu tehnologičnosti izvedbe tako projektiranog grafičkog proizvoda

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar