Grafički materijali

Nositelji kolegija: 
Dragčević Krešimir, pred. dr. sc.

Cilj predmeta je povezivanje znanja o tiskarskim bojama sa znanjima o tiskovnim podlogama sa svrhom generiranja željenih vizualnih rješenja pri projektiranju grafičkog proizvoda.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar